GIÁO TRÌNH       PDF       AUDIO       VIDEO       MUSIC       HSK - TOCFL       TỪ ĐIỂN       WEB-SOFT       VIỆT NAM       HÌNH ẢNH       BÀI VIẾT       TẠP CHÍ       VIẾT VĂN      FONT     NGHE      NGỮ PHÁP       KHẨU NGỮ      NGHE NHÌN      VĂN HÓA      LỊCH SỬ     BÁO CHÍ     THƯƠNG MẠI     KINH TẾ     DU LỊCH     DÂN TỘC      KIẾN TRÚC     DỊCH

Sunday, July 23, 2017

[PDF] LEAFLET - TAIWAN - TAIPEI - CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT DÃ LIỄU 臺湾台北野柳地质公园图册

[PDF] LEAFLET - TAIWAN - TAIPEI - CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT DÃ LIỄU 臺湾台北野柳地质公园图册
PDF LINK - https://goo.gl/GwwzXP

[PDF] LEAFLET - BẢO TÀNG CỐ CUNG ĐÀI BẮC - TAIWAN TAIPEI 臺湾臺北故宫博物馆画册 (VIE. VER)

[PDF] LEAFLET - BẢO TÀNG CỐ CUNG ĐÀI BẮC - TAIWAN TAIPEI 臺湾臺北故宫博物馆画册 (VIETNMESE VERSION)


PDF LINK - https://goo.gl/bLhzfs

[PDF] LEAFLET - TRIỂN LÃM ĐÔNG NAM Á (BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VN)

[PDF] LEAFLET - TRIỂN LÃM ĐÔNG NAM Á (BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VN)PDF LINK - https://goo.gl/Dd9Lo2

[PDF] LEAFLET - BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA HN

[PDF] LEAFLET - BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA HN
PDF LINK - https://goo.gl/QRVVLS

Saturday, July 1, 2017

[YTB] HỌC TIẾNG VIỆT SƠ CẤP * 实用初级越南语

HỌC TIẾNG VIỆT SƠ CẤP * 实用初级越南语
Cần biết qua phiên âm tiếng Việt
Tổng cộng gồm 29 bài với các tình huống trong cuộc sống


[YOUTUBE] HỌC PHÁT ÂM TIẾNG HOA [5] - MANDARIN CHINESE PHONETIC

CHINESE PINYIN - LESSON [5]
ZH CH SH R
ZH CH SH R
đi với i nhưng đọc là /ư/
không đi với ü và những chữ bắt đầu bằng ü

NGUYÊN ÂM * 韵母 -i [đứng sau z c s zh ch sh r]

[YOUTUBE] HỌC PHÁT ÂM TIẾNG HOA [4] - MANDARIN CHINESE PHONETIC

CHINESE PINYIN - LESSON [4]
Z C S
UA UO UAI UEI UAN UANG UEN UENGZ C S đi với i nhưng đọc là /ư/
không đi với ü và những chữ bắt đầu bằng ü

[u] Khi đứng sau, cùng với phụ âm:
(a) Khi đọc – đọc /u/ + nguyên âm
(b) Khi viết vẫn giữ nguyên

[u] Khi đứng một mình, không có phụ âm đứng trước:
(a) Khi đọc i thành /w/ + các nguyên âm
(b) Khi viết, viết u thành w. Vd: uo --- wo ; uai --- wai

Khi đứng với phụ âm, các âm sau viết thành:
uei -- ui ; iou --- iu ; uen --- un

[YOUTUBE] HỌC PHÁT ÂM TIẾNG HOA [3] - MANDARIN CHINESE PHONETIC

CHINESE PINYIN - LESSON [3]
J Q X

IA IE IAO IOU IAN IANG IN ING IONG
ÜE ÜAN ÜN


SHENGMU / PHỤ ÂM - J Q X 

YUNMU - NGUYÊN ÂM - IA IE IAO IOU IAN IANG IN ING IONG / ÜE ÜAN ÜN
J Q X không đi với u và những chữ bắt đầu bằng u / chỉ đi với ü và những chữ bắt đầu bằng ü
Khi viết phiên âm bỏ 2 dấu chấm trên ü nhưng vẫn đọc là /ü/
Vd: jü --- ju ; qü --- qu ; xü --- xu

L / N đều đi chung với u và ü

IA IE IAO IOU IAN IANG IN ING IONG
(1) Khi đứng sau, cùng với phụ âm:
(a) Khi đọc, đọc /i/ + các nguyên âm
(b) Khi viết vẫn giữ nguyên
(2) Khi đứng một mình, không có phụ âm đứng trước:
(a) Khi đọc, đọc i thành /dz/ + các nguyên âm
(b) Khi viết, viết i thành y.
Vd: ie --- ye

ÜE ÜAN ÜN
(1) Khi đứng sau, cùng với phụ âm:
(a) Khi đọc, đọc /ü/ + các nguyên âm
(b) Khi viết vẫn giữ nguyên
(2) Khi đứng một mình, không có phụ âm đứng trước:
(a) Khi đọc ü thành /dzu:/ + các nguyên âm
(b) Khi viết, viết ü thành yu.
Vd: üe --- yue ; üan --- yuan ; ün --- yun

[YOUTUBE] HỌC PHÁT ÂM TIẾNG HOA [2] - MANDARIN CHINESE PHONETIC

CHINESE PINYIN - LESSON [2]
AN / EN / ANG / ENG / ONG[YOUTUBE] HỌC PHÁT ÂM TIẾNG HOA [1] - MANDARIN CHINESE PHONETIC

CHINESE PINYIN - LESSON [1]
B P M F

D T N L
G K H
A O E I U Ü
AI EI AO OU
Sunday, March 26, 2017

[PIC/PDF] NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ CHỮ HÁN - NÉT BÚT - BÚT THUẬN VÀ BỘ THỦ TIẾNG HOA —— 汉字 / 笔画 / 笔顺 / 部首

[PIC/PDF] NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN VỀ CHỮ HÁN - NÉT BÚT - BÚT THUẬN VÀ BỘ THỦ TIẾNG HOA —— 汉字 / 笔画 / 笔顺 / 部首
Vì để giữ bản quyền nên chỉ post hình với chất lượng cao - có thể in ra như file Word-PDF - size A4

PDF/PIC LINK - https://goo.gl/f5cZ8y

Thursday, March 9, 2017

[PDF] 100 CÂU HỎI GIADINH - SAIGON - TPHCM - DI TÍCH LỊCH SỬ & VĂN HÓA

[PDF] 100 CÂU HỎI GIADINH - SAIGON - TPHCM - DI TÍCH LỊCH SỬ & VĂN HÓA


PDF LINK - https://goo.gl/M74YVB

[PDF] 100 CÂU HỎI GIADINH - SAIGON - TPHCM - CHIẾN DỊCH HCM

[PDF] 100 CÂU HỎI GIADINH - SAIGON - TPHCM - CHIẾN DỊCH HCMPDF LINK - https://goo.gl/jQJk2u

[PDF] VÕ DÂN TỘC (ANH - VIỆT)

[PDF] VÕ DÂN TỘC (ANH - VIỆT)PDF LINK - https://goo.gl/o5VwOM

[PDF] TÀI LIỆU KHẢO CỨU TRANH DÂN GIAN

[PDF] TÀI LIỆU KHẢO CỨU TRANH DÂN GIAN
PDF LINK - https://goo.gl/HY1p2T

[PDF] TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN 1968 - BỬU KẾ

[PDF] TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN 1968 - BỬU KẾ PDF LINK - https://goo.gl/HxFMmb

[PDF] TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM TRÍCH DẪN - VIỆN VIỆT HỌC 2009

[PDF] TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM TRÍCH DẪN - VIỆN VIỆT HỌC 2009PDF LINK - https://goo.gl/wP0F0B

[PDF] TỪ ĐIỂN CHỮ NÔM —— 越南喃字词典 - VŨ VĂN KÍNH 1992

Một số từ điển Hoa Việt - Việt Hoa cần thiết cho việc học tiếng Hoa

TỪ ĐIỂN CHỮ NÔM —— 越南喃字词典LINK LOAD PDF - http://goo.gl/tbLWr4

[PDF] TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 1988 - HOÀNG PHÊ

[PDF] TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 1988 - HOÀNG PHÊPDF LINK - https://goo.gl/IOaOHR

[PDF] TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 2003 (HOÀNG PHÊ)

[PDF] TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT 2003 (HOÀNG PHÊ)PDF LINK - https://goo.gl/PHqhZ1

[PDF] VIỆT NGỮ TINH NGHĨA TỪ ĐIỂN 1950

[PDF] VIỆT NGỮ TINH NGHĨA TỪ ĐIỂN 1950
Từ điển giải thích sự giống nhau và khác nhau các từ gần nghĩa trong tiếng ViệtPDF LINK - https://goo.gl/0xbpvF