GIÁO TRÌNH       PDF       AUDIO       VIDEO       MUSIC       HSK - TOCFL       TỪ ĐIỂN       WEB-SOFT       VIỆT NAM       HÌNH ẢNH       BÀI VIẾT       TẠP CHÍ       VIẾT VĂN      FONT     NGHE      NGỮ PHÁP       KHẨU NGỮ      NGHE NHÌN      VĂN HÓA      LỊCH SỬ     BÁO CHÍ     THƯƠNG MẠI     KINH TẾ     DU LỊCH     DÂN TỘC      KIẾN TRÚC     DỊCH

Thursday, August 31, 2017

[MP3 - PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成 - NHẬP MÔN & SƠ & TIỀN & TRUNG CẤP (UPDATING 09.2017)

GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC (NHẬP MÔN - SƠ - TIỀN & TRUNG CẤP)
汉语口语速成 (入门、基础、提高、中级篇) (北语)

Bộ giáo trình gồm 5 trình độ: cho người bắt đầu, sơ cấp, tiền trung cấp, trung cấp và nâng cao.

1. Cho người bắt đầu: Thích hợp cho người chưa từng học và người mới bắt đầu học. Gồm 30 bài, được chia làm 2 tập, từ bài 1 đến bài 5 cung cấp phần ngữ âm có tính hệ thống. Từ bài 6 đến bài 30 là phần bài học chính, trong đó có các mẫu câu, từ vựng, từ ngữ ngữ pháp và những tình huống giao tiếp thực tế cơ bản nhất trong cuộc sống hằng ngày như hoc tập, xã giao v.v.

2. Sơ cấp: Thích hợp cho người học đã có khả năng nghe nói cơ bản, nắm được các mẫu câu đơn giản và có vốn từ vựng khoảng 800 từ. Gồm 25 bài, chủ yếu giới thiệu về từ ngữ thông dụng, các mẫu câu điển hình, các loại câu phức trong tiếng Trung Quốc, và các tình huống giao tiếp đơn giản trong sinh hoạt, học tập, xã giao thường ngày v.v. dựa trên từ vựng tương đương trình độ A.

3. Tiền trung cấp: Thích hợp cho người học đã có khả năng nghe nói sơ cấp, nắm vững các mẫu câu thông dụng, các loại câu phức trong tiếng Trung Quốc và có vốn từ vựng khoảng 1500 từ. Gồm 24 bài, phần từ vựng, các nội dung ngữ pháp tương đương trình độ A, B và các tình huống giao tiếp thông thường trong đời sống, học tập, công việc, xã hội, v.v.

4. Trung cấp (sẽ phát hành trong thời gian tới).

5. Nâng cao (sẽ phát hành trong thời gian tới).
Bộ giáo trình “Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc” thích hợp sử dụng cho các lớp học cấp tốc khoảng 6 tuần, đồng thời cũng có thể tự học.

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成中级篇 - QUYỂN TRUNG CẤP

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成中级篇 - QUYỂN TRUNG CẤPPDF LINK - https://goo.gl/QL3Hwa
MP3 LINK
BÀI 01 - 05 - http://goo.gl/oDXKFV
BÀI 06 - 10 - http://goo.gl/ii1FoP
BÀI 11 - 14 - http://goo.gl/0C87D0

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成提高篇 - QUYỂN TIỀN TRUNG CẤP

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成提高篇 - QUYỂN TIỀN TRUNG CẤPBộ giáo trình gồm 5 trình độ: cho người bắt đầu, sơ cấp, tiền trung cấp, trung cấp và nâng cao.
3. Tiền trung cấp: Thích hợp cho người học đã có khả năng nghe nói sơ cấp, nắm vững các mẫu câu thông dụng, các loại câu phức trong tiếng Trung Quốc và có vốn từ vựng khoảng 1500 từ. Gồm 24 bài, phần từ vựng, các nội dung ngữ pháp tương đương trình độ A, B và các tình huống giao tiếp thông thường trong đời sống, học tập, công việc, xã hội...


PDF LINK - http://goo.gl/LfVquw
OTHER PDF VERSION -
https://goo.gl/ZyemDZ

MP3 LINK
BÀI 01 - 05 & FUXI - http://goo.gl/IYREcv
BÀI 06 - 10 & FUXI - http://goo.gl/Iu2K9d
BÀI 11 - 15 & FUXI - http://goo.gl/HWdTqD
BÀI 16 - 20 & FUXI - http://goo.gl/oR01hE

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成基础篇 - QUYỂN SƠ CẤP

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成基础篇 - QUYỂN SƠ CẤPBộ giáo trình gồm 5 trình độ: cho người bắt đầu, sơ cấp, tiền trung cấp, trung cấp và nâng cao.
2. Sơ cấp: Thích hợp cho người học đã có khả năng nghe nói cơ bản, nắm được các mẫu câu đơn giản và có vốn từ vựng khoảng 800 từ. Gồm 25 bài, chủ yếu giới thiệu về từ ngữ thông dụng, các mẫu câu điển hình, các loại câu phức trong tiếng Trung Quốc, và các tình huống giao tiếp đơn giản trong sinh hoạt, học tập, xã giao thường ngày v.v. dựa trên từ vựng tương đương trình độ A.

PDF LINK - http://goo.gl/TtQm4S
OTHER PDF VERSION -
https://goo.gl/5MrBJL

MP3 LINK
BÀI 01 - 05 - http://goo.gl/6EQKjz
BÀI 06 - 10 - http://goo.gl/9M1axF
BÀI 11 - 15 - http://goo.gl/Vu7oXb
BÀI 16 - 20 - http://goo.gl/2I4LKM
BÀI 21 - 25 - http://goo.gl/8zsFQ8

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成 入门篇上下 - NHẬP MÔN (1&2)

[MP3/PDF] GT KHẨU NGỮ CẤP TỐC 汉语口语速成 入门篇上下 - NHẬP MÔN (1&2)Bộ giáo trình gồm 5 trình độ: cho người bắt đầu, sơ cấp, tiền trung cấp, trung cấp và nâng cao.

1. Cho người bắt đầu học - QUYỂN NHẬP MÔN 1&2

Thích hợp cho người chưa từng học và người mới bắt đầu học. Gồm 30 bài, được chia làm 2 tập, từ bài 1 đến bài 5 cung cấp phần ngữ âm có tính hệ thống. Từ bài 6 đến bài 30 là phần bài học chính, trong đó có các mẫu câu, từ vựng, từ ngữ ngữ pháp và những tình huống giao tiếp thực tế cơ bản nhất trong cuộc sống hằng ngày như hoc tập, xã giao v.v.

PDF LINK
SHANG - https://goo.gl/tZ253M
XIA - https://goo.gl/NchcVC

MP3 LINK
BÀI 01 - 05 - http://goo.gl/v6yHMG
BÀI 06 - 10 - http://goo.gl/aWn4MP
BÀI 11 - 15 - http://goo.gl/O1bG4p
BÀI 16 - 20 - http://goo.gl/u8zyRO
BÀI 21 - 25 - http://goo.gl/7TgmMw
BÀI 26 - 30 - http://goo.gl/HTU0EP

LINK LOAD PDF (OLD VERSION)
RUMEN SHANG 入门篇上 - http://goo.gl/EZj7lx

Tuesday, August 15, 2017

[PDF] TOAN ÁNH - PHONG TỤC VIỆT NAM

[PDF] TOAN ÁNH - PHONG TỤC VIỆT NAM


PDF LINK - https://goo.gl/nUo1ae

[PDF] NẾP CŨ - TIẾT THÁO MỘT THỜI - TINH THẦN TRỌNG NGHĨA PHƯƠNG ĐÔNG (TOAN ÁNH)

[PDF] NẾP CŨ - TIẾT THÁO MỘT THỜI - TINH THẦN TRỌNG NGHĨA PHƯƠNG ĐÔNG (TOAN ÁNH)


PDF LINK - https://goo.gl/wQrmpE

[PDF/DOC] NẾP CŨ - LÀNG XÓM VIỆT NAM (TOAN ÁNH)

[PDF/DOC] NẾP CŨ - LÀNG XÓM VIỆT NAM (TOAN ÁNH)PDF LINK - https://goo.gl/gHPnx1

[PDF/DOC] NẾP CŨ - TÌM HIỂU PHONG TỤC VN QUA NẾP GIA ĐÌNH - LỄ TẾT HỘI HÈ (TOAN ÁNH)

[PDF/DOC] NẾP CŨ - TÌM HIỂU PHONG TỤC VN QUA NẾP GIA ĐÌNH - LỄ TẾT HỘI HÈ (TOAN ÁNH)


PDF LINK - https://goo.gl/osDrF4

[PDF/DOC] PHONG TỤC VIỆT NAM - PHAN KẾ BÍNH

[PDF/DOC] PHONG TỤC VIỆT NAM - PHAN KẾ BÍNH


PDF LINK - https://goo.gl/x8MP1h

[PDF] LỊCH SỬ VĂN MINH TRUNG QUỐC

[PDF] LỊCH SỬ VĂN MINH TRUNG QUỐC - NGUYỄN HIẾN LÊ DỊCH


PDF LINK - https://goo.gl/K4qVn9

Friday, August 11, 2017

[PDF] TẠP CHÍ - NÔNG CỔ MÍN ĐÀM (TẬP 21-150)

[PDF] TẠP CHÍ - NÔNG CỔ MÍN ĐÀM (TẬP 21-150)

Nông cổ mín đàm (農賈茗談; nghĩa là "uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn"), cũng có tên tiếng Pháp là Causeries sur l’agriculture et le commerce là tờ báo tiếng Việt do Paul Canavaggio - một chủ đồn điền và thương gia người đảo Corse, hội viên Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ làm chủ nhiệm, chủ bút lần lượt là các ký giả Dũ Thúc Lương Khắc Ninh, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt. Nông cổ mín đàm bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số 1 ra ngày 1 tháng 8 năm 1901. Một thời gian sau báo được xuất bản một tuần 3 kì. Sau khi phát hành số ra ngày 4 tháng 11 năm 1921 thì báo bị đình bản. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.

PDF LINK - https://goo.gl/dfHqsq

[PDF] ĐẠI NAM THỰC LỤC (1O TẬP)

[PDF] ĐẠI NAM THỰC LỤC (1O TẬP)      
   
      
  

LINK LOAD PDF
(01) - https://goo.gl/3JrNIZ
(02) - https://goo.gl/5D8ofw
(03) - https://goo.gl/hs8Ob8
(04) - https://goo.gl/SYqFAA
(05) - https://goo.gl/rVew69
(06) - https://goo.gl/X52UBP
(07) - https://goo.gl/TwF6jV
(08) - https://goo.gl/TAJzOa
(09) - https://goo.gl/lmNTzP
(10) - https://goo.gl/cWAZqv

[PDF] TẠP CHÍ NAM PHONG

[PDF] TẠP CHÍ NAM PHONG 

Nam Phong tạp chí là một tờ nguyệt san xuất bản tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 năm 1917 đến tháng 12 năm 1934 thì đình bản, tất cả được 17 năm và 210 số. Tạp chí Nam Phong do Phạm Quỳnh làm Chủ nhiệm và Chủ bút; Phạm Quỳnh làm Chủ biên phần chữ quốc ngữ và Nguyễn Bá Trác làm Chủ biên phần chữ nho. Nam Phong là một trong những tạp chí Việt Nam đầu tiên đúng thể thức, bài bản và giá trị về tri thức, tư tưởng. Trụ sở tòa soạn ban đầu ở nhà số 1 phố Hàng Trống, Hà Nội - cùng nhà Phạm Quỳnh lúc bấy giờ, năm 1926 chuyển về nhà số 5 phố Hàng Da, Hà Nội.

Nam Phong thường đăng nhiều bài văn, thơ, truyện ngắn, phê bình văn học, và tài liệu lịch sử bằng quốc ngữ. Cương lĩnh chính trị của tạp chí ít được chú ý. Tuy nhiên, tạp chí đã góp phần vào việc truyền bá Chữ Quốc ngữ vào Việt Nam.
PDF LINK
TẬP 001-050 - https://goo.gl/mGi2wR
TẬP 051-100 - https://goo.gl/vLMH8n
TẬP 101-150 - https://goo.gl/aEQa4i
TẬP 151-210 - https://goo.gl/DJsi9g
  

[PDF] TẠP CHÍ PHONG HÓA

[PDF] TẠP CHÍ PHONG HÓA

Phong Hóa (1932 - 1936) là một tuần báo xuất bản tại Hà Nội (Việt Nam), và đã trải qua hai thời kỳ: từ số 1 (ra ngày 16 tháng 6 năm 1932) đến số 13 (ra ngày 8 tháng 9 năm 1932) do Phạm Hữu Ninh làm Quản lý (Administrateur) và Nguyễn Hữu Mai làm Giám đốc chính trị (Directeur politique), từ số 14 (ra ngày 22 tháng 9 năm 1932) đến số cuối (số 190 ra ngày 5 tháng 6 năm 1936) do Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) làm Giám đốc (Directeur). Tháng 6 năm 1935, báo bị nhà cầm quyền thuộc Pháp ra lệnh đóng cửa 3 tháng, rồi lại được tiếp tục xuất bản cho đến số 190 (ra ngày 5 tháng 6 năm 1936), thì bị đóng cửa hẳn. Đây chính là tờ báo "trào phúng đầu tiên" trong lịch sử báo chí Việt Nam kể từ số 14 trở đi.